.
.

An Lạc Hạnh


Sống an hưởng lạc đời người/Đó nguồn hạnh phúc ngự nơi cõi lòng/Khi mà muốn được thong dong/Giới hạnh đạo đức song song giữ gìn


Sống an hưởng lạc đời người
Đó nguồn hạnh phúc ngự nơi cõi lòng
Khi mà muốn được thong dong
Giới hạnh đạo đức song song giữ gìn
Niềm vui tạo ở nơi mình
Hằng ngày giữ lễ như in thoát phiền
Bình an vẹn tánh hồn nhiên
Kính trên nhường dưới câu hiền chớ vơi
Thế gian mười khóc một cười
Vì không luyện tập để đời oán đau
Dù cho sướng ít sầu nao
Riêng người bậc trí vốn thao hạnh rèn
Nhờ huân tập mãi thành quen
Phiền lụy dẫu bám không len vào người
Đời sống phạm hạnh cao vời
Thanh bần đơn giản thảnh thơi bất kỳ
Không tham ái chẳng mê si
Năm dục đoạn dứt tánh thì an nhiên
Phật dạy giới vững thần yên
Một giới ba sáu, năm thì hàng trăm
Nên cần giữ giới trau tâm
Mạch nguồn an lạc thậm thâm dạ này.

Quang Toàn Thành Anh