.
.

Đồng Tháp: Hội Nghị Giao Ban HĐTS với 05 Ban trị sự miền tây


Ngày 3/10/ 2016 HĐTS GHPGVN với Ban trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tỉnh Trà Vinh, tại Chùa Phật Quang (Tp. Rach Giá).

Về điều hành HT. Thích Thiện Tánh phó chủ tịch HĐTS, Chư tôn đức thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, Chư tôn đức thường trực Ban trị sự GHPGVN Tỉnh An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Chư tôn đức Ban trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang cũng về tham dự hôm nay.

Về lãnh đạo Chánh quyền; Ông Chà Quang Thanh, Nguyễn Thanh Xuân đại diện Ban tôn giáo Chính phủ phía nam, các vị đại diện Ban tôn giáo 05 tỉnh cũng về tham dự hội nghị hôm nay.

Trước khi vào buổi hội nghị giao ban lần thứ 4 được Ban trị sự Phật giáo Tỉnh Kiên Giang đã dâng hoa chúc mừng Chư tôn đức HĐTS. TW và Chư tôn đức 04 Ban trị sự tỉnh bạn và các vị lãnh đạo Chánh quyền.

  1. Thích Thiện Thông phó Chánh văn phòng HĐTS thông qua đề dẫn của hội giao ban lần này chú trọng những vấn đề phát sinh cũng như điểm khó khăn ở Ban trị sự cấp tỉnh vướn mắt của địa phương và tồn đọng.

Điền hành hội nghị giao ban lần này TT. Thích Thiện Thống phó Thư ký – Chánh VP 2, đưa ra những phương án giải trình và hướng dẫn Chư tôn đức các BTS đặt câu hỏi thông qua công văn 292, 05, 15…. Để trình trước hội nghị giải quyết kiệp thời cho từng địa phương.

Theo những phát biểu của 05 Ban trị sự điều đã tổ chức thành công Đại hội Phật giáo cấp huyện trong 06 tháng đầu năm, chỉ còn một số ít Ban trị sự chưa tổ chức xong đại hội và theo báo cáo sẽ kết thúc đại hội cấp huyện vào cuối tháng 10.

Ban trị sự Phật giáo Kiên Giang; sẽ thành lập thêm Ban trị sự Phật giáo Huyện Kiên Hải vì đây là huyện biển đảo, Tăng ni chưa áp dụng những nội quy Ban tăng sự trung ương. Và những khó khăn cho hệ phái Nam Tông khi treo những băng gon song ngữ, không được Sở văn hóa thông tin cấp tỉnh chưa cho phép trang trí.

Đại diện Ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long; Đồng Tháp; vấn đề công nhận cơ sở thờ tự chưa được gia nhận giáo hội vì một số xin văn bản mang tín chất chung chung, và Ban tôn giáo sẽ trình đến cấp lãnh đạo xin ý kiến biểu mẫu chung cho việc công nhận cơ sở.

Ban tôn giáo An Giang, Kiên Giang; phật giáo hoạt động ổn định, chỉ có một số ít thành viên Tăng ni trong tỉnh chưa áp dụng và thực hiện các thông tin văn bản của Hội Đồng Trị sự ban hành.

Đại diện Ban tôn giáo Chính phủ; Bts tỉnh Kiên Giang quan tâm chỉ đạo tổ chức Đại hội Huyện Phú Quốc trong thời gian tới và hướng dẫn Tăng ni học tập bồi dưỡng kiến thức và phổ biến các thông tư mà GHPGVN ban hành, Ban tôn giáo tỉnh Kiên giang tham mưu tạo điều kiện cho các Chùa tự viện hệ phái Nam Tông treo những biểu ngữ khi tổ chức lễ hội.

HĐTS và các BTS Tỉnh Thành đã giải quyết các vấn đề thông qua hội nghị giao ban, từng địa phương gặp khó khăn kịp thời đúng trách nhiệm và đúng việc làm của từng cá nhân và cơ sở thờ tự.

  1. Thích Thiện Thống thay mặt Trung ương giáo hội khâm khen các BTS tỉnh thành và đại diện Ban tôn giáo Chính phủ, Ban tôn giáo của 05 tỉnh thành đến tham dự Hội nghị giao ban. Hội nghị đã lắng nghe các BTS và Ban tôn giáo phát biểu những thành công cũng như các mặt khó khăn của từng địa phương. Các Ban trị sự đã tổ chức Thành công đại hội cấp huyện của 05 BTS cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức.

Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp tỉnh; các Ban trị sự phải thực hiện đúng phương án kế hoạch của Hội Đồng Trị sự TW hướng dẫn, theo đúng thông tư ban hành hướng dẫn nhân sự Đại hội cấp tỉnh (theo thông tư 15 – HĐTS). Với phương châm kiện toàn, kế thừa, phục vụ…..của nhân sự BTS cấp tỉnh nhiệm kỳ tới.

Hội nghị kết thúc vào cùng ngày, HĐTS, Văn phòng II cũng đã giải trình các ý kiến của Chư tôn đức trong hội nghị, kêu gọi các vị lãnh đạo Ban tôn giáo Chính phủ và Ban tôn giáo các tỉnh tổng kết những ý kiến của từng BTS để về trình bài đến các cơn quan thẳm quyền giúp đở việc hoạt động Phật sự từng địa phường ngày tốt hơn.

img_0001-copy img_0002-copy img_0003-copy img_0005-copy img_0009-copy img_0010-copy img_0011-copy img_0012-copy img_0013-copy img_0016-copy img_0017-copy img_0018-copy img_0019-copy img_0020-copy img_0023-copy img_0025-copy img_0027-copy

Huệ Nghiêm