.
.

Đại Giới Đàn Đồng Tháp Vào Ngày Đầu Tiên


TT.Thích Thiện Năng Phó BTC thông qua nội quy và thời khóa biểu Đại giới đàn. Chư tôn Đức Quản Giới tử điểm danh phát thẻ đeo cho Giới tử Tỳ kheo, Sa Di. 
Theo ghi nhận từ BTC, Đại giới đàn Vĩnh Đạt có 500 giới tử đăng ký thọ giới.
Kết thúc ngày đầu tiên của Đại giới đàn Vĩnh Đạt, ngày mai mùng 06/3/ Bính Thân sẽ chính thức khảo hạch đối với Giới tử Tăng – Ni.
Ban Thông Tin Truyền thông Phật Giáo Đồng Tháp cập nhật:
 
 


 

Huệ Nghiêm