.
.

Thái Nguyên: Tin video lễ khai Pháp và tiếp nhận Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm