.
.

Nga: Tổng Thống Putin Chúc Mừng Phật Tử Nga Nhân Dịp Năm Mới


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng Phật tử Nga nhân dịp Năm mới âm lịch.


REPUBLIC OF BURYATIA, RUSSIA – FEBRUARY 14, 2018: A cleansing ritual at the Ivolginsky datsan Buddhist temple as part of celebrations of the Lunar New Year of the Dog. Andrei Ogorodnik/TASS Ðîññèÿ. Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ. 14 ôåâðàëÿ 2018. Âî âðåìÿ ìîëåáíà Äóãæóóáà - îáðÿäà î÷èùåíèÿ ïåðåä ïðàçäíîâàíèåì Íîâîãî ãîäà â Èâîëãèíñêîì äàöàíå. Àíäðåé Îãîðîäíèê/ÒÀÑÑ

REPUBLIC OF BURYATIA, RUSSIA – FEBRUARY 14, 2018: A cleansing ritual at the Ivolginsky datsan Buddhist temple as part of celebrations of the Lunar New Year of the Dog. Andrei Ogorodnik/TASS
Ðîññèÿ. Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ. 14 ôåâðàëÿ 2018. Âî âðåìÿ ìîëåáíà Äóãæóóáà – îáðÿäà î÷èùåíèÿ ïåðåä ïðàçäíîâàíèåì Íîâîãî ãîäà â Èâîëãèíñêîì äàöàíå. Àíäðåé Îãîðîäíèê/ÒÀÑÑ

 

Nghi lễ tẩy trần ở một ngôi chùa Phật giáo tại Nga như một phần trong nghi thức đón năm mới Mậu Tuất.

Bức thư chúc mừng của tổng thống Nga đã được đăng tải trên trang web chính thức của điện Kremlin.

“Việc cộng đồng Phật tử Nga bảo tồn một cách cẩn thận những giá trị đạo đức và di sản tâm linh vô giá cũng như những truyền thống mang đậm bản sắc của ông cha là vô cùng quan trọng. Cộng đồng Phật tử Nga đồng thời cũng rất coi trọng những hoạt động giáo dục và thiện nguyện, quan tâm đến những giá trị gia đình và giáo dục thế hệ trẻ, thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo, liên sắc tộc cũng như củng cố hòa bình và hòa hợp xã hội”, ông Putin viết.

Năm mới theo lịch Trung Hoa được thay đổi theo từng năm theo âm lịch nhưng hầu hết chúng đều rơi vào cuối mùa đông và bắt đầu mùa xuân. Năm 2018 này, năm mới âm lịch bắt đầu từ ngày 16/02/2018 dương lịch.

Phật tử Nga kỷ niệm năm mới âm lịch trong cả tháng giêng, còn được gọi là “Bạch nguyệt”. Điều này tượng trưng cho sự thanh lọc tâm linh và cuộc sống mới. Theo truyền thống, nhiều tín đồ Phật môn tham dự các bữa tiệc cũng như thiết đãi bạn bè, người thân của mình.

Hầu hết 900.000 Phật tử Nga sinh sống ở Kalmykia, Bắc Caucasus, Buryatia ở Đông Siberia, Irkutsk, Tyva ở Nam Siberia…

Dân Nguyễn (Dịch từ TASS)