.
.

Trên 800 giới tử thọ Thập thiện & Bồ-tát giới


Sáng 2-8 (21-6 Mậu Tuất), ngày cuối của Đại giới đàn Tôn Thắng, tại giới đàn chùa Pháp Lâm (540 Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Ban tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức Hội đồng Thập sư truyền giới Thập thiện và Bồ-tát tại gia cho các giới tử.


DGDTTTT (28).jpg
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm 

Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM, đương vi Đường đầu Hòa thượng Đại giới đàn; HT.Thích Quang Nhuận, đương vi Tuyên Luật sư Đại giới đàn cùng chư tôn đức giới sư đã truyền trao giới pháp đến hàng Phật tử tại gia.

Mười thiện nghiệp là thân không phạm sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm; khẩu không nói láo, không nói lời hai lưỡi, không nói lời thêu dệt và không nói thô ác; ý không tham lam, không sân sân và không si mê. Bồ-tát giới gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh.

650 giới tử Thập thiện và 175 giới tử Bồ-tát tại gia đã lắng lòng thanh tịnh lắng nghe truyền trao giới pháp, lãnh thọ những giới điều căn bản để làm nền tảng cho sự tiến tu.

DGDTTTT (41).jpg

DGDTTTT (48).jpg
Trên 800 giới tử thọ giới 

  
Nguyên Hà – Nguyễn Thiện