.
.

TT.Thích Lệ Trang nói ý nghĩa sám hối với giới tử


0 hng (6).JPG
TT.Thích Lệ Trang sinh hoạt với giới tử trong chiều nay, 29-11

Theo Thượng tọa, sám hối là tự sâu trong tâm khảm mình, bộc bạch bày tỏ những lỗi lầm của mình đã phạm phải, với tâm nguyện chí thành mong muốn được tiêu trừ những lỗi lầm – đó chính là pháp sám hối chân chánh.

Trong kinh nói có 3 phương pháp sám hối đó là: Tác pháp sám hối (nghĩa là thỉnh một vị giới sư thanh tịnh, tự mình bộc bạch lỗi lầm đã phạm phải với vị ấy và mong muốn được sám hối); Thủ tướng sám hối (là pháp sám hối quán tưởng, chúng ta đối trước tượng Phật, Bồ-tát tự mình ăn năn những lỗi lầm mình đã gây tạo, cho đến khi nào thấy tướng tốt như chư Phật, Bồ-tát xoa đầu, thấy hoa sen báu hiện ra… thì lúc đó ta được thanh tịnh); Hồng danh sám hối (nghĩa là lạy danh hiệu chư Phật, Bồ-tát, mong muốn tội lỗi tiêu diệt) – đây là phương pháp mà tại giới trường áp dụng, để cho giới tử thanh tịnh mà nhận lãnh trọn giới pháp sẽ được thọ sắp tới đây, Thượng tọa nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc thực hành và hiểu trọn vẹn mười giới của Sa-di đã thọ cũng là việc cần làm của người sắp thọ giới Tỳ-kheo. Nếu đã lãnh thọ, hiểu và vâng giữ trọn vẹn thì chúng ta mới dõng mãnh để lãnh thọ các giới pháp khác, và đấy chính là một bậc trượng phụ chân chánh, là Thích tử của Đức Như Lai và đống lương của Phật pháp.

0 hng (3).JPG

0 hng (2).JPG
Giới tử lắng lòng tiếp nhận sự chỉ dạy của Thượng tọa Giáo thọ

Sau thời khóa học pháp, giới tử dùng tiểu thực buổi chiều và thời khóa sám hối vào 18g30 và 21g sẽ tuần chiếu niệm Phật.

 Tin, ảnh: Quảng Hậu