.
.

Thái Nguyên: Chư tăng bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa an cư- 2016


Sáng nay, ngày 11 tháng 8 năm Bính thân, Hạ trường chùa Phù Liễn BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên “Sơ nhập hành đạo bái sám”.

Theo truyền thống an cư kết hạ hệ Bắc truyền, trước ngày Tự tứ của Hành giả an cư có ba ngày hành đạo, hành trì bái sám nhằm gột rửa thân tâm, tăng trưởng công đức tu tập. Ngày Tự Tứ lại sắp đến với người xuất gia; chư hành giả an cư lại tăng thêm một tuổi đạo; đồng thời cũng để tổng kết quá trình tu học, sinh hoạt  của chư Tăng Ni trong ba tháng an cư kiết hạ. Để bước vào ngày tự tứ nên chư hành giả phải nổ lực nghiêm trì miên mật 6 thời công phu, bái sám, hành thiền để tăng trưởng công đức trước ngày tự tứ.

 

“Xin đại diện mười phương Tam Bảo

Chúng Tăng Ni khấn đảo thành tâm

Cầu xin Tam Bảo chứng minh

Chúc cho bá tính kết thành thiện căn

Hồi phúc đức Tăng Ni phú chúc

Nguyện nhân sinh hạnh phúc an lành

Cầu cho thất tổ siêu sinh

Cửu huyền chứng đắc về thành Lạc bang”.

Thời khó tụng niệm trong ba ngày hành đạo: Bắt đầu 7h30’ sáng ngày 11/8/ Bính thân Khai kinh Diệu Pháp Liên Hoa thông tiêu, tụng trọn 7 quyển đồng thời tụng kinh Dược sư và kinh A Di Đà. hành giả an cư sẽ chính thức tác lễ Tự Tứ giải Hạ sau ba tháng an cư vào sáng ngày 14/8/Bính thân.

Xin chia sẻ một số hình ảnh ngày “Sơ nhập hành đạo”.

20160911_073248-copy 20160911_073439-copy 20160911_073516-copy 20160911_073540-copy 20160911_073549-copy 20160911_073600-copy 20160911_073613-copy 20160911_073629-copy 20160911_073913-copy 20160911_074315-copy 20160911_074422-copy 20160911_074438-copy 20160911_074514-copy 20160911_074537-copy 20160911_074547-copy 20160911_074602-copy 20160911_091259-copy 20160911_091419-copy 20160911_091507-copy

Thập Bát Công