.
.

Tăng Ni theo học Lớp bồi dưỡng kiến thức giới luật và nghi lễ


Nhằm đáp ứng nguyện vọng tham cầu tu bồi kiến thức Giới luật và Nghi lễ thiền môn của Tăng Ni tu học tại TP.HCM,  BTS GHPGVN  TP.HCM  có công văn số 083/TB/BTS-PGTP ra ngày 21 tháng 03 năm 2016, chỉ đạo Ban Tăng sự, Ban nghi lễ GHPGVN TP.HCM phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức giới luật và nghi lễ thiền môn cho Tăng Ni đang tu học tại TP.HCM. Mục đích khóa học là để tấn đạo nghiêm thân, hướng dẫn Tăng Ni thế hệ kế thừa tu học đúng theo chánh pháp, phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội.

Tại buổi lễ khai Giảng này, HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ HĐTS GHPGVN – Trưởng  Ban Trị Sự GHPGVN TP.HCM sách tấn Tăng Ni học viên, cần xác định rõ mục tiêu tu học của mình. Tăng Ni là người lãnh đạo quần chúng ,  phải gương mẫu về đạo đức, đồng thời phải có phạm hạnh hướng dẫn Tăng ni Phật tử tu học đúng với chánh pháp, quy luật thiền môn.  Cho nên, lớp học này có tầm quạn trong với các vị trụ trì cũng như các Tăng ni đang tu học trên địa bàn thành phố.

Tiếp đó, Ban giám thị đã phổ biến những quy định chung cho Tăng Ni học viên và chính thức và buổi học Giới luật đầu tiên do HT.Minh Thông đảm trách.

13h 30 chiều, TT.Thích Lệ Trang tiếp tục hướng dẫn Tăng Ni môn học Nghi lễ thiền môn. Tăng Ni học viên được Thượng tọa giáo thọ sự giới thiệu khái quát những kiến thức cơ bản về Nghi lễ Phật giáo, trong đó Thượng tọa đề cầp đến phương pháp tụng niệm như việc lấy hơi, ngắt giọng, xướng lễ, hành lễ .v.v.  

Theo sự chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Trí Quảng – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa đã tập trung hướng dẫn chuyên sâu cho Tăng Ni về nghi thức Lễ Phật đản,  giới thiệu những nôi dung cơ bản để chuẩn bị cho một buổi lễ Phật đản tại các tự viện được trang nghiêm – thanh tịnh.

Để phù hợp với tình hình chung, thuận tiện việc đi lại của Tăng Ni ở xa, lịch học có sự thay đổi, tức là Tăng Ni chỉ tập trung  lên lớp  vào buổi sáng chủ Nhật (từ 7 h 00 đến 10 h 30) cho cả hai môn Luật Học và Nghi lễ thiền môn thay vì cả ngày (buỗi sáng, buổi chiểu) như lịch học trước đó.

Được biết, Lớp bồi dường kiến thức giới luật và nghi lễ thiền môn sẽ kéo dài 6 tuần (không tính tuần Khai giảng đầu tiên này).

 

Trang nghiêm, kiểm danh trước khi vào lớp

HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ HĐTS GHPGVN – Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN TP.HCM sách tấn Tăng Ni học viên

TT.Thích Quảng Chơn – Đại diện Ban Giám Thị phổ biến nội quy lớp học

HT.Thích Minh Thông giảng về nhập môn Giới luật

 

 

HT.Thích Trí Quảng giới thiệu về chương trình học và Giáo thọ sư của môn học Nghi lễ Thiền môn

 

 

TT.Thích Lệ Trang giảng về Nghi lễ Thiền môn

 

Hơn 600 Tăng Ni tham dự khóa học

 

 

 

Toàn cảnh lớp học

 

Tin, ảnh: Trần Thái Hòa