.
.

Các giới trường Đại giới đàn Trí Đức đồng loạt tấn đàn truyền giới


Được biết, Tăng Ni giới tử trúng tuyển Phật trường Trí đức,phải trải qua 04 ngày đêm hành trì sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh,  học tập các oai nghi phẩm hạnh của người xuất gia , sau đó mới được tấn đàn lãnh thọ giới pháp.

Theo quy định của Ban tổ chức, các giới tử phải nghiêm túc tuân theo các quy  định tại giới trường, buông bỏ ngoại duyên, chuyên tâm tu tập theo các thời khóa một cách nghiêm mật, không nên dùng các thiết bị công nghệ, kiểm soát hành vi, ứng xử trong tứ oai nghi của mình.

Cho đến thời gian này, theo nhân định của Ban Quản giới tử từ các giới trường thì Tăng Ni giới tử đều ý thức, thực hiện tốt nội dung BTC đề ra. Họ xem ngày lãnh thọ giới là ngày lễ trong đại, thiêng liêng nhất trong đời sống học Phật xuất gia.

Hôm nay, ngày  04 tháng 12 năm 2015 (nhằm ngày 23/10/Âm lịch) các giới trường vẫn tiếp tục truyền giới cho các giới tử. Tiếp tục căn cứ vào các hoạt động đã được quy định sẳn như cổ Phật khất thực, thuyết u minh giới, để hướng dẫn cho Tăng Ni giới tử.

Theo chương trình của Đại giới Đàn Trí Đức, ngày 06 tháng 12 năm 2015 (nhằm ngày 25/10/Âm lịch) , Tăng Ni giới tử sẽ tập trung về Giới trường chùa Huê Nghiêm dự lễ bế mạc.

Một số hình ảnh hoạt động của Các giới trường Đại giới đàn Trí Đức:

Giới tử tại Giới trường chùa Huệ Nghiêm

Hội đồng thập sư giới đàn Tỳ Kheo

 

Chư giới tử Tỳ Kheo tại giới trường chùa Huệ Nghiêm

 

Giới trường TX Ngọc Phương

 

Truyền giới

Giới trường chùa Từ Nghiêm – Quận 10

Chư tôn chứng Ni

Giới trường Chùa Kim Sơn – Quận Phú Nhuận