.
.

Chùa Bảo Phước – Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu


– Lễ tạ công đức Tam bảo, Hộ Pháp Long Thiên đã gia hộ cho đạo tràng thành tựu Phật sự trong một năm qua.
– Hồi hướng công đức cho tất cả thí chủ đàn na, đã phát hằng tâm, hằng sản hộ trì cho công việc Phật sự của đạo tràng trong một năm qua thành tựu viên mãn.
– Kỳ nguyện cho quý Phật tử và quyến thuộc trong một năm mới hạnh phúc an vui, kiết tường như ý, phước thọ tăng long, sở nguyện thành tựu, tiêu tai diện thọ, tùy tâm mãn nguyện.
– Đem tất cả công đức hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh. Kính nguyện Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc.
Sáng ngày 21-2 (14-1 Bính Thân), Đại đức Thích Đạo Thiền, Đại đức Thích Tâm Đức đã trang nghiêm tổ chức lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu, cúng Phật cúng tiến linh.
Nương theo nguyện lực của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, với mong muốn trợ duyên cho hàng Phật tử thành tựu thắng duyên, thắng phước, cầu an đầu năm, ĐĐ.Thích Đạo Thiền cùng ĐĐ.Thích tâm Đức cử hành khoá lễ cầu an cầu nguyện cho thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc, phong điều vũ thuận, gia đạo bình an, bởi vì "Điều phước thọ mọi người tiếp đón. Chuyện tai ương ai nấy mong qua".
Hình thức tổ chức lễ cầu an vào năm mới và niềm hoan hỷ của người tham dự đã nói lên một điều rằng đời sống tâm linh luôn là một nhu cầu cần thiết ở trong bất kỳ xã hội nào. Đời sống tâm linh được nói đến ở đây bao hàm nhiều hình thức tu tập chuyển hóa khác nhau, và lẽ dĩ nhiên Đàn Tràng Dược Sư Thất Châu 2016 vừa được tổ chức ở chùa Bảo Phước không đi ra ngoài hình thức chuyển hóa nội tâm khi người con Phật hiểu rõ rằng “Tâm bình thế giới bình,” và không thể tạo sự bình an hạnh phúc của một cá trên trên sự đau khổ của người khác.
 


 

Bài, ảnh: Quảng Ấn